Ligging clublokaal


Grotere kaart weergeven

Vanuit Brussel:

E40 (richting Luik)
Bij Leuven: E314 (richting Genk)
Afrit nr. 32 (N75 richting As)

Vanuit Antwerpen:

E313 (richting Hasselt)
Klaverblad Lummen: E314 (richting Genk)
Afrit nr. 32 (N75 richting As)

Vanuit Luik:

E313 (richting Antwerpen)
Afrit nr. 30, N76 richting Genk
N75, richting As
Op de N75, 2e lichten links (N730-Bilzerweg), richting As

Steeds rechtdoor tot aan het lokaal:

Taverne CENTRUM
Dorpsstraat 66
3665 As
Tel: +32 (0)89/65.72.59

Hoe het allemaal begon...

Het begon allemaal aanvang "1981" toen enkele feestvierders met een "asbak" op hun hoofd, besloten om een carnavalsvereniging op te richten, die men de "Orde Der Asserbakken" zou noemen. Stichters van de eerste orde waren: Nouwen Peter, Schulz Dieter, Hoogmartens Valére, Houben Paul, Smets René (†), Smits Nico, Leekens Paul, Sertic Ivo, Vanhelden Danny, Geebelen Theo en Knaepen Clement(†). Onze eerste activiteit zou een Frushoppen worden, waarvoor René gratis zijn café (café Centrum) ter beschikking stelde. Het bleek meteen een schot in de roos te zijn, wat voor ons het sein was om er mee door te gaan. Om als vereniging op een deftige manier naar buiten te treden, was de aanschaf van een "smoking" en een "carnavalmuts" de volgende stap. Vanaf dat moment konden we ons een volwaardige "Raad van Elf" noemen, ... die jammer genoeg bestond uit zeven geuniformeerden. We lieten het niet aan ons hart komen en waren als jonge vereniging een graag geziene gast op diverse manifestaties. Plezier maken stond bij ons hoog in het vaandel. Al spoedig groeide de interesse bij enkele andere dorpsgenoten zodat we binnen het jaar een aangroei kenden tot 20 personen, dames inbegrepen. Zaterdag 20 november 1982, was een onvergetelijk moment in het prille begin van de vereniging. In een nokvolle zaal "Elckerlyc" deed de "Raad van Elf" haar intrede onder de muzikale begeleiding van de Asserse blaaskapel. En aaneenschakeling van humor en carnavaleske acts zorgen voor de nodige ambiance. De climax van de avond was de bekendmaking van ons eerste prinsenpaar zijnde prins John 1 en prinses Lieve 1. Zij konden de eer opeisen het eerste prinsenpaar van As te zijn. Zo bracht deze eerste carnavalszitting datgene wat wij ervan gehoopt, maar zeker niet verwacht hadden. Wij waren tevreden met dit eerste succes, doch realiseerde ons toen al dat het steeds moeilijker zou worden om beter te brengen. Toch zijn wij altijd blijven proberen dit te doen, omwille van ons talrijk en dankbaar publiek, dat steeds bereid is mee te werken om de nodige stemming te brengen. Het stichten van een VZW behoorde tot de verdere uitbouw van de vereniging, waarbij de nodige statuten de vereniging in goede banen zou moeten leiden. Er werd toegetreden tot de Federatie der Europese Narren (FEN), zijnde een overkoepelend orgaan dat instaat voor de samenwerking van de verschillende carnavalsverenigingen op nationaal als op internationaal vlak. Verscheidene leden van de vereniging werden reeds vereerd met de "Zilveren Nar van Europa". Tijdens deelnames aan de talrijke optochten buiten de gemeente kwam het idee om zelf een carnavalstoet te organiseren. Deze inmiddels jaarlijkse optocht de zondag na carnaval zondag, vergt van de inrichtende alsook van de deelnemende verenigingen een hoge financiële en fysieke inspanning, waarbij het laatste er met de glimlach wordt bijgenomen. Sinds november 1991 verbroederde de vereniging met het Duitstalige "Carnaval Gessellschaft Rott- Weis" uit Gemund. Deze mensen mogen we elk jaar begroeten op de zitting en de stoet. Wij daarentegen gaan steeds naar hun zitting en de stoet op carnaval maandag. Niet enkel houden wij contacten met onze Duitstalige vrienden, maar ook met onze noorderburen. Met de mensen van "C.V. De Lotbroekers" uit Hoensbroek hebben we reeds meerdere malen mogen samenwerken en feestvieren. In de loop der jaren groeide de lijst der activiteiten rondom de vereniging enorm. Hierbij denken wij aan de diverse uitstappen naar andere gemeentes, de kroegentocht, het Frushoppen, de sleuteloverhandiging, de optocht voor de kinderen (in samenwerking met de kindergemeenteraad en jeugdraad) en de stoet. Tevens hebben we jaarlijks een eetdag die dient om onze carnavalsstoet te bekostigen. In 2006 hebben wij een nieuw initiatief in het leven geroepen, zijnde de mannenzitting. Uniek in Limburg. Ook het sociale aspect van de vereniging werd niet achterwege gelaten. Denk maar aan ons jaarlijks bezoek aan de scholen en in het verleden de gepensioneerden. Voor de kinderen zijn er tevens prachtige prijzen te winnen via een tekenwedstrijd. Op die dag wordt ook het jeugdprinsenpaar verkozen en dit sinds 1997. In het verleden nam de vereniging ook deel aan allerhande sportieve recreatietotnooien, waarbij de sportieve ambities meestal moesten onderdoen voor een gezellige pint aan de toog. Zoals in elke vereniging kan men spreken van hoogte- en dieptepunten. Bij dit laatste betreuren wij ten zeerste het vertrek van enkele leden, hetzij om persoonlijke redenen en door enkele overlijdens. Vooral de laatste jaren hebben wij enkele boegbeelden moeten afgeven. Hierbij denken wij aan Jacky (prins 1984-1985, ex-voorzitter), Willem (prins 1989-1990) en Tony (prins 1993-1994). Het oorspronkelijke doel van de vereniging is nog steeds intact gebleven zijnde plezier maken in de vereniging zelf, maar hoofdzakelijk dit plezier trachten naar buiten te brengen naar de gemeenschap. Wij hopen nog lang om deze toch wel mooie groep in stand te kunnen houden. Alaaf !!! Alaaf !!! Alaaf !!! Tekst: Vanhelden Danny

Reglement - 25-09-2005

REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE "ORDE DER ASSERBAKKEN VZW"
Hoofdstuk 1 : Het ontslag van een lid van de Raad van Bestuur.
Art.1 Ieder uitgesloten of ontslagnemend bestuurslid kan zich terug kandidaat stellen, als bestuurslid of als prins, na verloop van één jaar te rekenen vanaf de dag de beslissing is genomen door de Raad van Bestuur.
Hoofdstuk 2 : Toegetreden leden.
Art. 2 Ex-prinsen en prinsessen worden automatisch toegetreden lid van de vereniging. Zij hebben geen stemrecht op de algemene vergadering. Toegetreden leden hebben geen enkele verantwoordelijkheid ten aanzien van de Orde der Asserbakken behalve indien zij in kledij van ex-prins eventuele activiteiten bezoeken. Toegetreden leden ontvangen in het begin van het seizoen een activiteitenkalender indien zij hierom vragen. Voor het overige ontvangen zij geen informatie i.v.m. het reilen en zeilen van de vzw. Andere formaliteiten zijn vermeld in de statutten hoofdstuk 2 Art. 5/6/7/8. Een toegetreden lid is vrij tot deelname aan wat dan ook. Zij hebben geen plichten t.o.v. de vereniging en omgekeerd. Iedere ex-prins/prinses is vrij om in de vereniging te blijven. Hij/zij komt in de garde der oud prinsen. Indien hij/zij effectief lid, of lid van de Raad van Bestuur (enkel voor hij) wenst te worden dan dienen zij hun kandidatuur hiervoor te stellen via het kandidatuurstellingsformulier verkrijgbaar op de zetel van de vereniging Hij/zij dient zich aan te passen aan de kledij van de vereniging, van toepassing op dat ogenblik.
Hoofdstuk 3 : Verkiezing Prins, Prinses of Trifolium
Art.3 Ieder jaar worden minimum twee personen uit de leden van de algemene vergadering gekozen die de volgende taken op zich dienen te nemen : - keuze prins/prinses/Trifolium - regeling foto's en medailles - mededelingen doen omtrent de plichten van de nieuwe prins/prinses/trifolium. - De aanduiding van een prinses is niet verplicht.
Art.4 : Voorwaarden - minimum 21 jaar voor de prins / minimum 18 voor de prinses - gedurende een heel carnavalsjaar zich volledig inzetten voor de karnaval en de vereniging. - een geldwaarde van max. 500 € inzetten per persoon (indien alleen prins, dan geldwaarde + 50 %). Onder geldwaarde wordt verstaan medailles en snoep waarbij kleding en verteer niet inbegrepen zijn. - geen politiek mandaat mogen uitoefenen.
Art.5 : Plichten - het aankopen van een medaille voor de raad van elf. - bij zoveel mogelijk uitstappen van de vereniging aanwezig zijn. - iedere carnavalactiviteit buiten die van de vereniging mededelen aan het dagelijks bestuur minstens een week voor deze activiteit, zodat er een beslissing kan over genomen worden. - de eigendommen van de vereniging na het uitoefenen van zijn functie in een propere en volledige staat terug te bezorgen.
Art.6 : Maatregelen - bij het nablijven van de plichten kan de algemene vergadering de prins en/of prinses ontslaan en een andere aanduiden. Het ontslaan van de prins/prinses gebeurt met een tweederde der aanwezige stemmen. - een prins, geen raadslid, een prinses heeft geen stemrecht op de Raad van Bestuur doch mag aanwezig zijn om zijn mening te uiten. Een prins, tevens raadslid, behoud zijn stemrecht.
Hoofdstuk 5 : Bepalingen functies/taken
Art.7 Een lid van de Raad van Bestuur heeft de volgende taken/functies: - volgen van alle vergaderingen - deelname aan de werken behorende tot de eigen activiteiten - deelname aan de uitstappen, in het bijzonder aan deze van de verbroederingsverenigingen. - Deelname aan de werken van eigen materiaal en carnavalswagens. - Deelname aan de voorbereiding aangaande aanpassen van statuten, huishoudelijk reglement en takenlijst.
Art.8 Een effectief lid heeft de volgende taken/functies: - het volgen van de Algemene Vergaderingen. - Actief deelnemen aan de werkverdeling van de eigen activiteiten. - Bepaalde beperkte taken uit de takenlijst op zich nemen indien gevraagd. - Begeleiden van de vereniging op de uitstappen in het bijzonder aan deze van de verbroederingsverenigingen.
Hoofdstuk 6 : Algemeenheden
Art.9 Ieder lid van de Raad van Bestuur dat zijn ontslag heeft gegeven of uitgesloten is moet zijn raadsmedaille terug bezorgen aan de vereniging.
Art.10 Iedere uitstap van de vereniging wordt beslist op de Raad van Bestuur. Dringende beslissingen kunnen genomen worden door het dagelijks bestuur.
Art.11 Iedere wijziging in het huishoudelijk reglement gebeurt op een Algemene Vergadering met een meerderheid van de aanwezige stemmen.
Art.12 Als er uit de raad van elf een prins wordt gekozen dan zal de geldwaarde die hij moet bijdragen 250,- € zijn. Dit gebeurd enkel als er geen andere bekwame kandidaten zijn. De medailles zullen door de kas betaald worden.
Art.13 Bij de afwezigheid van de secretaris op een vergadering zal een der aanwezige belast worden met het maken van notities van deze vergadering met voorkeur de ondervoorzitter.
Art.14 Het dragen van de veren is alleen toegelaten voor de prins en voor de ex-prinsen.
Hoofdstuk 7 : Bijdragen
Art. 15 De jaarlijkse bijdrage wordt bepaald door de Raad van Bestuur. Zij bedraagt maximaal 100€, zij kan verschillend zijn voor effectieve leden of toegetreden leden.
Hoofdstuk 8: Modaliteiten Penningmeester
Art.16 De penningmeester heeft financieel onbeperkte volmacht over de rekening van de vzw. Hij voert de betalingen uit door de Raad van Bestuur goedgekeurde onkosten. Hij heeft onbeperkte toegang tot de rekening en schrijft alle financiële handelingen op in het kasboek.
Goedgekeurd en genotuleerd op de algemene vergadering, te As op 25 september 2005.
Danny Hoogmartens, de Voorzitter Patrick Leekens, de Secretaris.
 
Aanhangsel:
Huishoudelijk reglement werd opgemaakt op woensdag 9 april 1997
Het huishoudelijk reglement werd een eerste maal gewijzigd op de algemene vergadering van 25/9/2005.